Vedtekter for Rutebilhistorisk Forening

Bilde-7-Litt-diverse.jpg

Vedtekter for Rutebilhistorisk Forening

”Vedtatt på landsmøte i Stavanger 8. oktober 1988.

Senere endret ved følgende landsmøter: Porsgrunn 14. mai 1994, Sandnes 15. mai 1999, Ålesund 4. juni 2000, Gjøvik 3. juni 2001, Orkanger 11. mai 2002, Halden 26.mai 2006, Molde 10. mai 2008, Bergen 23. mai 2009, Lærdal 10. mai 2013, Hamar 7. juni 2014, Kristiansand 23. mai 2015, Voss 26. mai 2017, Ulsteinvik 19. mai 2018, Tønsberg 27. mai 2022. og Oppdal 27. mai 2023”

 

 

 

 • 1a) VIRKEOMRÅDE

Rutebilhistorisk Forening (RHF) er en ideell forening.

 

 • 1b)

Foreningens formål er å fremme interesse og forståelse for rutebilen som teknisk kulturminne  og rutebildriftens samfunnsmessige betydning i Norge. Foreningen skal samle dokumenter o.a. av rutebilhistorisk verdi, samt stimulere rutebilselskaper og andre til å ta vare på gammelt rutebilmateriell. Gjennom medlemsblad, internett og småskrifter vil foreningens medlemmer søke å bringe sin kunnskap til andre. Foreningen skal dessuten holde kontakt med lignende organisasjoner i inn- og utland.

 

 • 2a) MEDLEMSKAP

Medlemskap i RHF kan tegnes av alle personer, samt av organisasjoner og sammenslutninger med forbehold om hovedstyrets godkjennelse. Det kan tegnes juniormedlemskap fram t.o.m. året en fyller 18 år, der kontingent fastsettes til 50 % av ordinær kontingent. Familiemedlemskap kan tegnes for ektefeller og samboere med 1 ½ gang kontingent. Familien får 2 stemmer og 1 medlemsblad.

 

 • 2b)

Godkjent medlemskap er gyldig fra den dag første medlemskontingent er registrert som innbetalt.

 

 • 2c)

Medlemskap i RHF gir adgang til medlemsmøter og landsmøter.

 

 • 2d)

Medlemskontingenten gjelder for ett kalenderår. Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet på forhånd for ett år om gangen. Ny årskontingent skal betales innen 15. februar i det året den gjelder for.

 

 • 2e)

Ved utmelding kan ikke innbetalt kontingent eller gaver som er gitt foreningen kreves tilbake.

 

 • 2f)

Personer som har utøvd særlig fortjenestefull innsats for foreningen, kan tildeles æresmedlemskap. Et æresmedlem har samme rettigheter som et betalende medlem. Æresmedlemskap tildeles av hovedstyret, eventuelt etter forslag fra medlemmene.

 

 

 

 • 3a) ORGANISASJON

RHF har følgende organer:

– Landsmøte som er foreningens høyeste myndighet.

– Hovedstyret.

– Lokalavdelinger som omfatter medlemmene i geografisk avgrensede omsråder av landet.

 

 • 4a) LANDSMØTE

Ordinært landsmøte avholdes hvert år innen 1. juli. Innkalling skal skje med minst 3 ukers skriftlig varsel, vedlagt hovedstyrets beretning, årsregnskap, valgkomitéens innstilling, og eventuelle forslag til endringer av vedtektene. Forslag som skal behandles på landsmøtet, må være hovedstyret i hende innen 31. januar.

 

 • 4b)

Landsmøtet utnevner møteleder og referent. Videre utpeker landsmøtet 2 medlemmer utenfor hovedstyret til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

 

 • 4c)

Landsmøtet behandler:

– Hovedstyrets årsberetning

– Årsregnskap

– Vedtektsendringer

– Innkomne forslag

– Valg

– Medlemskontingent for kommende år

 

 • 4d)

Landsmøtet velger leder, nestleder, sekretær, kasserer, og 1 styremedlem. Alle tillitsvalgte blir valgt for 2 år av gangen, 2 varamedlemmer og 2 revisorer for 1 år av gangen. Det velges enten leder, sekretær og ett styremedlem, eller nestleder og kasserer. Av hovedstyret skal minst 2 ha deltatt også i det avgående hovedstyret. Hovedstyret kan til enhver tid utpeke styremedlemmer til funksjoner som måtte bli aktuelle. Hovedstyret har også som oppgave å engasjere redaktør på individuelt åremål. Redaktør har møte- og talerett i hovedstyret.

 

 • 4e)

Landsmøtet velger en valgkomité på 2 faste medlemmer og 1 vara, som overfor neste ordinære landsmøte skal foreslå kandidater til de tillitsverv som er nevnt i §4d.

 

 • 4f)

Dersom hovedstyret eller minst 1/3 av medlemmene skriftlig krever det, skal det innkalles til ekstraordinært landsmøte. Innkalling og sakliste skal sendes ut med minst 3 ukers varsel. Ekstraordinært landsmøte kan bare ta stilling til de saker som er forlangt behandlet.

 

 

 

 

 

 • 5a) HOVEDSTYRET

Hovedstyret leder foreningens virksomhet og treffer alle slutninger som ikke er lagt til landsmøtet. Den daglige ledelsen utøves av leder eller hans stedfortreder.

 

 • 5b)

Hovedstyret møtes ved behov, og er beslutningsdyktig når minst 3 stemmeberettigede er til stede. Varamedlemmer innkalles til styremøte ved RHF Veteranbusstreff, og ved meldte forfall til øvrige styremøter. Ved stemmelikhet har lederen dobbelt stemme.

 

 • 5c)

Hovedstyret har ved behov anledning til å nedsette særkomiteer eller utpeke medlemmer til spesialoppdrag. De aktuelle komiteene skal gi skriftlig rapport til hovedstyret, slik at disse kan vedlegges årsberetningen.

 

 • 5d)

Hovedstyret skal utarbeide arbeidsplan, budsjett, årsmelding og årsregnskap. Hovedstyret skal også se til at landsmøtearrangementene flyttes rundt i landsdelene og innenfor disse.

 

 • 6a) LOKALAVDELINGER

Medlemmer som er bosatt innenfor et geografisk avgrenset område kan med hovedstyrets samtykke danne lokalavdelinger. Lokalavdelingens formål er å utøve foreningens funksjoner innen området. Vedtekter utarbeides etter foreningens vedtekter og godkjennes av hovedstyret.

 

 • 6b)

Hovedstyret kan gi retningslinjer og råd i forbindelse med drift av lokalavdelinger.

 

 • 6c)

25% av kontingenten fra medlemmer knyttet til en lokalavdeling tilfaller vedkommende lokalavdeling. Forutsetning for utbetaling er at lokalavdelingene har sendt inn revidert regnskap, årsmelding og årsmøtereferat til hovedstyret innen 1. mai. Disse midlene skal benyttes til drift av avdelingen. Lokalavdelingen styrer sin egen økonomi.

 

 • 6d)

Hver lokalavdeling har følgende organer:

– Årsmøtet, som er lokalavdelingens

   høyeste myndighet.

– Lokalstyret, som leder avdelingens

   daglige virksomhet.

Årsmøtet velger avdelingens styre. For stemmerett på årsmøtet kreves gyldig medlemskap i avdelingen.

 

 • 6e)

Lokalavdelingene avholder årsmøte innen 1. april hvert år. Innkalling med dagsorden, årsmelding, årsregnskap og eventuelle forslag må være sendt medlemmene i lokalavdelingen og hovedstyret i RHF senest 14 dager før møtet. Møte- og stemmerett har ethvert medlem av lokalavdelingen som senest samme dag har betalt kontingenten. Dessuten har medlemmer av hovedstyret i RHF rett til å møte med tale- og forslagsrett. Dette gjelder også for ekstraordinært årsmøte. Referat fra årsmøte skal sendes medlemmer i lokalavdelingen.

 

 • 6f)

Ved avvikling av en lokalavdeling tilfaller dennes einendeler Rutebilhistorisk Forening (RHF). Etter forhåndsavtale kan det gjøres unntak fra denne regelen.

 

 • 7a) AKTIVITETER

Tilknyttet hovedstyret ligger redaksjonen av foreningens medlemsblad RUTEBIL. Medlemsbladet skal dekke de interesseområder foreningen representerer, og sendes til de medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år. Redaksjonen kan også forestå utgivelse av andre trykksaker for foreningen. Hovedstyret skal ha overordnet ansvar for drift av RHFs internettsider.

 

 • 7b)

Foreningen eller lokalavdelinger kan eie bussmateriell av historisk interesse.

 

 • 7c)

Arrangør av RHFs landsmøtearrangementer skal være en lokalavdeling, der arrangementet tildeles etter søknad eller gjennom enighet etter oppfordring fra hovedstyret. Unntaksvis kan andre lag eller grupper med interesse for veteranbussarbeid tildeles arrangørstatus. Lokalavdelinger skal ha prioritet foran andre lag eller grupper med interesse for veteranbussarbeid.

 

 • 8a) FORVALTNING

Hovedstyret forvalter foreningens eiendeler og er ansvarlig for at disse sikres på en forsvalig måte.

 

 • 8b)

Møter og arrangementer bør så langt mulig kunngjøres for alle medlemmer av foreningen.

 

 • 8c)

Protokoll fra landsmøtet bekjentgjøres. Øvrige protokoller skal være tilgjengelig for medlemmene, dersom ikke annet i spesielle tilfeller er bestemt.

 

 • 8d)

Revisorene skal kontrollere foreningens regnskap og forvaltning. Til landsmøtet skal revisorene inngi melding om årsregnskap og om hovedstyrets disposisjoner forøvrig.

 

 • 9a) PROSEDYRE OG AVSTEMMING

Saker som ønskes tatt opp til behandling på årets ordinære landsmøte, må være hovedstyret i hende innen 31. januar. Innkomne forslag fremmes sammen med hovedstyrets innstilling til forslagene.

 

 • 9b)

Landsmøtet anses beslutningsdyktig når den har godkjent innkallingen. Stemmerett i forsamlingen har alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år. For stemmerett i ekstraordinært landsmøte kreves i tillegg gyldig medlemskap i de siste 3 måneder for møtet. Kollektive medlemmer kan møte med en legitimert representant. Adgang for øvrige bestemmes av landsmøtet. Enhver stemme må avgis ved personlig frammøte. Hver representant kan avgi en stemme.

 

 

 

 • 9c)

Forslag om endring av vedtektene må sendes medlemmene sammen med innkalling til landsmøte eller ekstraordinært landsmøte. For endring av vedtektene kreves tilslutning fra 2/3 av de tilstedeværende. Alle andre avstemninger avgjøres ved alminnelig flertall.

 

 • 9d)

Ved valg skal det stemmes skriftlig dersom det foreligger alternative forslag, eller når minst 2 medlemmer krever det.

 

 • 10a) TILLITSBRUDD

Medlemskap i foreningen ansees som støtte til foreningens virke, og en må ikke handle i foreningens navn slik at denne kan settes i vanry. Hvis noe medlem ansees å ha misbrukt tillit eller medlemskap, kan hovedstyret vedta advarsel eller eksklusjon. Lokalavdelingen skal først gi uttalelse.

 

 • 10b) Avgjørelser tatt av hovedstyret kan ankes inn for landsmøtet.

 

 • 11a) OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen må for å være gyldig vedtas med 3/4 flertall på to påfølgende ordinære landsmøter. Foreningens midler tilfaller det formål flertallet bestemmer, forutsatt at de tilfaller ideelle formål i tråd med foreningens intensjoner. Eventuell gjeld må først dekkes.

Bilde-7-Litt-diverse.jpg