Egne klasser for kombinertbuss/godsrutebil og snuterutebiler

Publisert 2004-03-05.

På møte i Haugesund 14. februar 2004, gjorde RHF Hovedstyre vedtak om endringer eller suppleringer i inndeling av prisklasser på Veteranbusstreff. Dette kan være nyttig å vite for dem som allerede alt har meldt seg på Veteranbusstreffet i Haugesund, eller som sysler med tanken om det. Vedtaket gjelder allerede for arrangementet i Haugesund.

Når det gjelder årgangsklasser er den utvidet med et nytt ti år, dvs. perioden 1940- 1949. Ellers blir det som før.

Nytt nå er videre innføring av egne klasser for beste snuterutebil og beste kombinertbuss / godsrutebil.

Begrunnelsen for å innføre disse to nye klassene, er at man vil gi en håndsrekking til dem som jobber med restaurering og vedlikehold på disse to kategorier rutevogner. Snutebiler er ofte vogner med lokal tilhørighet, når de deltar på Veteranbusstreff. Det er dessuten ofte svært krevende å restaurere de gamle snutebilene. Ved å etablere egen klasse for disse, vil vi håpe det kan resultere i større entusiasme og vilje til å delta fra større deler av landet. For mange vil også det å se, høre eller å få med seg en tur med en årgangssnutebil, være en ekstra opplevelse.

Når det gjelder kombinertbusser / godsrutevogner, vet vi at det finnes mange slike. Men få deltar på Veteranbusstreff. Kanskje på grunn av at det har vist seg vanskelig å konkurrere om priser? Dette ønsker hovedstyret å gjøre noe med. Man ønsker å gi kombinertbussen et løft i foreningssammenheng. Hovedstyret vil mobilisere veterankombinertbussene og godsrutevognene.

Nå kan kombinertbusser og godsrutebiler konkurrere seg i mellom på mer like vilkår. Kombinertbussen og godsrutebilen var av stor betydning for samfunnsutviklingen i distriktene, og derved en viktig brikke i norsk Rutebilhistorie.

Klasseinndeling Veteranbusstreff

Samlet blir den nye klasseinndelingen som følger:

Publikumsprisen eller “best in show”. Denne tildeles på fritt grunnlag ved at alle kan være med å ta beslutningen ved stemmegivning blant påmeldte veteranbusser.

Følgende klasseinndeling gjelder nå:

Rutevognregistrerte vogner t.o.m. 1939 (Før 40 tallere)

  • 1940-49 (40 tallere)
  • 1950-59 (50 tallere)
  • 1960-69 (60 tallere)
  • 1970-79 (70 tallere)
  • Kombinertbuss / godsrutebil, alle modellår
  • Snuterutebiler, alle modellår

Ordningen med 5 års karantene står ved lag. Den nye klasseinndelingen skal gjelde fra og med det 16. veteranbusstreff i 2004 i Haugesund. Det er førstegangsregistrering som rutebil som blir retningsgivende for plassering i årsklasser.

I tillegg vil det fra Hovedstyret sin side bli markering for veteranbusser som deltar på sitt 10. veteranbusstreff.

 

Bjørn Falck Russenes