Prosjekttilskudd

Hovedstyret vedtok på høstmøtet i Oppdal høsten 2022 å gjeninnføre ordningen med prosjektstøtte til medlemmer. Kriteriene for slik støtte er litt endret fra tidligere praksis. Nedenfor er hovedstyrets oppsett kopiert inn:

“ÅRLIGE AVSETNINGER AV MIDLER I RHF TIL ULIKE PROSJEKT-
ELLER DOKUMENTASJONSARBEID, ELLER BIDRAG TIL
RESTAURERING AV VOGNER.
DELPROSJEKT ELLER MINDRE TILTAK.

Denne ordningen er ment som en beskjeden håndsrekning til prosjekter der det er vanskelig å få annen støtte, og til mindre (del)prosjekt eller tiltak. For alle prosjekter gjelder at en i størst mulig grad bør prøve å få lokal medfinansiering hos sponsorer, Norsk Kulturminnefond, kulturavdeling i det aktuelle fylke/kommuner, bankmidler, eller annet.

 Det blir for neste år avsatt totalt kr. 50 000,- til ordningen.
 Tildeling blir offentliggjort under landsmøtet, våren etter søknadsfristen.

Regler for tilskudd til prosjektarbeid eller restaurering:

1. Søknader sendes til hovedstyret v/kasserer innen 31.12., som forbereder tilskuddssaker til hovedstyret.

2. Søkeren må være medlem av RHF.

3. Søknaden kan gjelde en utvalgt del av et totalprosjekt, eller et mindre tiltak, der en kan få tildelt inntil 50 % av kostnaden, maksimalt tilskuddsbeløp kr. 10 000,-.

4. Totalprosjektet kan være dokumentasjonsarbeid eller annet prosjektarbeid (for eksempel tiltak ved lokaler en disponerer), eller til restaureringsarbeid på rutebilhistoriske vogner. Tiltak som kan ha en verveeffekt for RHF vil være særlig interessante!

5. For alle søknader gjelder at en må lage en kort beskrivelse av arbeidet eller delprosjektet en søker tilskudd til.

6. Utbetaling vil skje etterskuddsvis etter at hovedstyret ved kasserer har mottatt kopier av kvitteringer for innkjøpte varer eller utførte tjenester.

7. Styret forbeholder seg retten til å avslå søknader.

8. Dersom omsøkte tiltak med positivt vedtak om prosjektstøtte ikke blir gjennomført og dokumentert i løpet av tildelingsåret, blir tildelingen trukket og det må søkes på nytt.
Hovedstyret ønsker seg mange søknader, da vi gjerne vil yte støtte over hele landet.

RHF hovedstyret
med endringer, Bergen, 24. februar 2023″